مشخصات فردی و زندگینامه
نام:احمد
نام خانوادگی:لقمانی
نخصص ها:الهیات و معارف اسلامی ، تبلیغ

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد.